Auteursrechts

Op de inhoud van de artikelen die geplaatst worden op HockeyDenHaagLeiden.nl rust auteursrecht en databankrecht.

U kunt op uw website een link plaatsen naar een artikel op onze website, maar u mag niet zomaar het artikel overnemen. Wilt een artikel overnemen, dan dient u per e-mail toestemming te vragen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@hockeydenhaagleiden.nl.


Auteursrecht op ingezonden stukken (brieven en emails)

Een persoon die een brief of e-mail verstuurd per publicatie behouden het auteursrecht, HockeyDenHaagLeiden.nl heeft wel het recht tot publiceren van het artikel en het op te slaan in de database.


Disclaimer

De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van de journalistieke producten van HockeyDenHaagLeiden.nl in al hun verschijningsvormen.